Technologia

Odkryj rozwiązania technologiczne, które rozszerzają możliwości konwencjonalnych metod PCR.

Technologia MuDT™ (Multi Ct in a single channel)

Technologia MUDT ™ to pierwsza na świecie analityczna technologia z wykorzystaniem metody PCR w czasie rzeczywistym, która umożliwia odczyt indywidualnych wartości Ct dla wielu docelowych fragmentów DNA w pojedynczym kanale detekcji termocyklera Real-Time PCR. Pozwala wykrywać wiele patogenów i mierzyć indywidualne wartości Ct w pojedynczym kanale, bez konieczności przeprowadzania analizy krzywej topnienia. Wykorzystując zmianę sygnałów fluorescencji między dwiema różnymi temperaturami wykrywania MuDT ™ umożliwia otrzymanie rzeczywistej wartości Ct każdego patogenu, nawet w przypadkach koinfekcji. Technologia MuDT ™, w połączeniu z DPO ™ i TOCE ™, zwiększa potencjał i wszechstronność testów diagnostycznych, prowadząc do poprawy jakości opieki nad pacjentem i obniżenia kosztów leczenia.

Prosty sposób na podwojenie wydajności multipleksowania w aparacie Real-Time PCR – MuDT ™ umożliwia dowolnemu aparatowi do Real-Time PCR stać się bardziej wydajnym systemem, poprzez zwielokrotnienie jego zakresu diagnostycznego bez konieczności modernizacji sprzętu. Technologia MUDT ™ umożliwia wykrycie i kwantyfikację wielu mutacji jednocześnie w pojedynczym badaniu (pojedynczej probówce).

Genotypowanie SNP w pojedynczych kanałach detekcji, bez analizy krzywej topnienia:

Technologia TOCE™

Nowa technologia High multiplex Real-time PCR TOCE™  umożliwia wykrycie wielu (pięciu lub więcej) docelowych fragmentów DNA. Jest ona bardzo przystępnym rozwiązaniem opartym o metodę multiplex Real-Time PCR o wysokiej czułości. Poprzez zastosowanie nowych komponentów możliwe jest generowanie unikalnego sygnału oraz analiza temperatury topnienia, co z kolei pozwala w pełni wykorzystać potencjał metody Real-Time PCR i jej wysoce czułą analizę multipleksową. Technologia TOCE ™ może także wykrywać i różnicować wiele docelowych fragmentów DNA w pojedynczej probówce, a także dostarcza wyniki ilościowe poprzez cykliczną analizę CMTA.

Nowe możliwości High Multiplex PCR w czasie rzeczywistym:

Zasady działania technologii TOCE™:

Kluczowymi komponentami technologii TOCE ™ są pary starterów DPO ™ oraz specyficzne oligonukleotydy Pitcher i Catcher. DPO ™ zapewnia wysoce specyficzną amplifikację regionu docelowego matrycy. Pitcher to tagowany oligonukleotyd, który hybrydyzuje z konkretnym regionem docelowym matrycy. Catcher natomiast to znakowany oligonokleotyd zaprojektowany tak aby hybrydyzował z uwolnionym podczas reakcji PCR fragmentem oligonukleotydu Pitcher. Ponieważ polimeraza DNA posiada również aktywność 5`nukleazy sonda Pitcher związana z matrycą ulega rozkładowi. W trakcie tego procesu uwolniona zostaje część tagująca oligonukleotydu Pitcher, która następnie hybrydyzuje z odpowiednio zaprojektowanym fragmentem oligonukleotydu Catcher. W trakcie tego procesu generowany jest sygnał świetlny dzięki odblokowaniu znaczników fluorescencyjnych znajdujących się na sondzie Catcher. Sygnał ten można analizować w czasie rzeczywistym lub na podstawie krzywej topnienia.

Technologia DPO™

Technologia DPO ™ to innowacyjny system amplifikacji wielu fragmentów, który zwiększa specyficzność względem matrycy i minimalizuje niespecyficzną amplifikację występującą zwykle w multipleksowym PCR. Technologia DPO ™ na nowo definiuje multipleksową reakcję PCR o wysokiej czułości, umożliwiając wykrywanie wielu fragmentów w pojedynczej reakcji PCR, a jednocześnie jest ona dobrze dostosowana do wysokiej multipleksowej technologii PCR w czasie rzeczywistym.

Struktura starteru DPO ™ różni się od standardowego startera – składa się on z dwóch funkcjonalnych części połączonych łącznikiem Poly-dI. Długość części stabilizującej przyłączenie z matrycą 5′ jest większa, niż długość części determinującej matrycę 3′. Łącznik Poly-dI tworzy strukturę „zawiasową” co pozwala znacznie zwiększyć specyficzność przyłączania startera DPO ™ do matrycy. W przypadku startera DPO ™ w pierwszej kolejności wiązana do matrycy jest dłuższa część 5′, a następnie krótsza część 3′:

Krok 1: Pierwsza reakcja hybrydyzacji startera – dłuższa końcowa część (5′) preferencyjnie wiąże się z matrycowym DNA i inicjuje stabilną hybrydyzację.
Krok 2: Druga reakcja hybrydyzacji startera – krótsza końcowa część (3′) selektywnie wiąże się z miejscem docelowym matrycy i warunkuje prawidłową syntezę produktu PCR.

Startery DPO ™ gwarantują brak możliwości powstawania niespecyficznych produktów amplifikacji poprzez blokowanie możliwości zajścia reakcji wydłużania starterów na matrycy innej niż docelowa, zapewniając tym samym niezrównaną swoistość PCR dla wysoce czułego multipleks-PCR. Pomimo, że dłuższa część 5 ‚ startera może przyłączyć się niespecyficznie, krótsza część 3` startera DPO uniemożliwi wówczas wiązanie polimerazy i powstanie produktu PCR. Sama krótka część 3 ‚na końcu startera nie przyłączy się do matrycy w prawidłowej temperaturze topnienia.

Technologia Multipleks-PCR DPO ™ jest więc najdokładniejszą, najszybszą i najbardziej opłacalną metodą badawczą opartą o reakcję PCR.

Technologia READ™

Innowacyjna metoda Real-time PCR – READ (Real Amplicon Detection) to potężna technologia, która pokonuje ograniczenia konwencjonalnego PCR w czasie rzeczywistym. READ (Real Amplicon Detection) całkowicie różni się od obecnych metod z zastosowaniem sond (TaqMan, Molecular Beacon itp.) oraz tych opartych na konwencjonalnych starterach metod Real-Time PCR (Scorpion, LUX, Sunrise itp.). Otwiera one nowe możliwości dla wysoce skutecznego wykrywania patogenów. Technologia READ PCR w połączeniu z technologią Seegene DPO ™ (Dual Priming Oligonucleotide) zapewnia zdecydowaną poprawę czułości i swoistości reakcji.

Co wyróżnia technologię READ™?

Przejrzyste wyniki – system Magicplex rozwiązuje problem wyników fałszywie dodatnich, dając jasny odczyt wyniku poniżej 10 Ct i przy braku sygnałów pochodzących z możliwej kontaminacji lotnym produktem PCR.

Wydajność sprzętu do Real-time PCR – system Magicplex umożliwia uzyskanie wyników w ciągu 2 godzin na jednym urządzeniu do PCR w czasie rzeczywistym, w efekcie przeprowadzenia 4 reakcji.

Brak sygnału szumu – sygnały szumu, które często pojawiają się w konwencjonalnej metodzie PCR (spowodowane powtórnymi testami lub fałszywie dodatnimi wynikami) nie występują w systemie Magicplex ™, eliminuje to konieczność powtarzania testów, a także ryzyko wystąpienia wyników fałszywie dodatnich.

Brak zaburzeń reakcji PCR – obecność inhibitorów zaburza amplifikację kwasu nukleinowego, co powoduje konieczność ponownego wykonania testu. Natomiast system Magicplex ™ zapobiega ponownemu wykonywaniu testów, dzięki amplifikacji kontroli wewnętrznej oraz genów docelowych.

Najwyższa czułość – system Magicplex sprawdza się w testach wymagających wysokiej czułości.